Mudanças entre as edições de "Teste de Recursos"

De Dicionario de Favelas Marielle Franco
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 1: Linha 1:
  
aaaaaaaaaaaaa
 
  
<itimeline height="512px" max="2014-07-30" min="2014-07-01"><br/> <br/> 2014-07-25T13:00:00Z|last phase|Deploy<br/> 2014-07-25T08:00:00Z/2014-08-00:00:00+02:00|first phase|Be agile<br/> 2014-07-25T08:00:00Z/2014-08-00:00:00+02:00|first phase|Be agile<br/> 2014-07-25T13:15:00Z|[[apps ]] Coalface|[[Target 1/Rollback]]
+
<iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1aPvqW6hzaGwn602dJFKnd8ijc53nzbbi" width="640" height="480"></iframe>
 
 
</itimeline>
 
 
 
<itimeline height="512px" max="2014-08-30" min="2014-06-01"><br/> <br/> <br/> 2014-07-25T13:00:00Z|last phase|Deploy<br/> 2014-07-25T13:00:00Z|Deploy
 
 
 
</itimeline>
 

Edição das 14h18min de 20 de abril de 2020